DVB-H - aka DVB-T/H

DVB-H - Digital Video Broadcasting - Handheld